Prejsť na obsah
07. 07. 2023

Aktualizácia dopravných dát v Košiciach

Útvar hlavného architekta sa rozhodol aktualizovať dopravné dáta pre účely dokončenia nového územného plánu mesta. Prieskumy intenzity automobilovej dopravy, prebiehali od 6.6. do 21.6. 2023 v pracovných dňoch mimo pondelkov a piatkov vždy v čase od 06:00 do 18:00 hodiny. Profily pre sčítanie boli pre porovnanie zvolené z tých, ktoré sa použili pri prieskumoch v roku 2015.

Automobilová doprava sa sčítala na profiloch na dvoch rezoch mestom, pozdĺž železničnej trate a pozdĺž  ulíc Moskovskej, Toryskej, Štúrovej a Palackého. Boli tiež sčítané profily na kordóne okolo centra mesta. Využili sa automatické sčítače dopravy, aj zápis do hárkov na viacpruhových komunikáciách. Takto zistené intenzity dopravy dobre poslúžili pre kalibráciu dopravného modelu Košíc, na ktorom budú testované návrhy regulatívov územného plánu.  

Pre zistenie intenzity prepravy vo verejnej hromadnej doprave sa využili automatické sčítacie rámy v električkách. Pre autobusy bol rovnako ako v roku 2015 využitý prehľadový prieskum. Na kritických profiloch sa na vstupoch – výstupoch zo sídlisk Ťahanovce, Dargovských hrdinov, Juh a Železníky zisťovala obsadenosť autobusov,  z ktorej sa potom  spočítali hodinové prepravné intenzity. Prieskum zabezpečila spoločnosť  NDCon s.r.o. z Prahy v spolupráci zo študentmi Technickej univerzity v Košiciach.       

Vnímanie cyklomobility sa za posledné roky výrazne zmenilo, preto tiež nie je možné modelovať ju so staršími dátami. ÚHA sa z toho dôvodu rozhodol aktualizovať hodnoty na pôvodných stanoviskách pre sčítanie cyklistickej dopravy v mestskom prostredí pre aktuálne počty ľudí na bicykloch v našich uliciach. Z pôvodného návrhu sa použilo 9 stanovísk (fialová farba) a zároveň sme ich doplnili o nové stanoviská (červená farba), ktoré sme vyhodnotili z pocitovej mapy pohybu cyklistov, z aplikácie Strava Metro i z dát pohybu používateľov bikesharingu spoločnosti Antik.

Pôvodné stanoviská využívali nezmenené sčítacie hárky, pričom pri nových stanoviskách sme použili novú verziu sčítacích hárkov. Všetky stanoviská sa nachádzali na frekventovaných trasách a ich križovaniach.

Pri sčítaní cyklodopravy nám pomohli aj študenti a študentky zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach. Ich iniciatíva a zápal pri zbere dát pre potreby prípravy nového územného plánu nás veľmi teší a patrí im za to poďakovanie. Vďaka sčítaniu budeme vedieť lepšie namodelovať sieť cyklistickej infraštruktúry pre potreby nového územného plánu.