Prejsť na obsah
12. 01. 2023

Odštartovala sa prvá etapa dopracovania nového územného plánu

Začiatkom januára sa odohralo prvé stretnutie, ktoré sa týkalo dopracovania územného plánu mesta Košice.

Náplňou trojdňového pracovného stretnutia boli rokovania s externými expertmi – Ing. arch. Ľubomírom Klaučom a Ing. arch. Michalom Chudíkom PhD., s ktorými bude mesto spolupracovať na dopracovaní nového územného plánu mesta Košice. Obaja sa plne stotožňujú s plánom dopracovania nového územného plánu na Útvare hlavného architekta pod vedením hlavného architekta mesta a v réžii mesta. Rokovalo sa o základných princípoch, rozdelení pracovných úloh a upresnil sa harmonogram pracovných stretnutí.

„Ide o dopracovanie konceptov, ktoré už mesto má a sú v štádiu, do ktorého sa už vložilo mnoho energie a úsilia a na to by sme chceli aj nadviazať “, povedal Petr Kropp.

Ďalšou dôležitou témou bolo personálne zabezpečenie odborného tímu jednotlivých profesií ako doprava, životné prostredie, demografia či technická infraštruktúra. Keďže nový územný plán bude spracovaný v Gisplane (Geografický informačný systém pre podporu efektívneho riadenia miest a obcí), stretnutia sa zúčastnil aj budúci člen tímu, ktorý bude tvoriť digitálny podklad pre územný plán.

Na stretnutí sa komunikoval aj proces participácie a ako tvorbu nového územného plánu, čo najlepšie komunikovať so širšou verejnosťou a so všetkými zainteresovanými stakeholdermi a dotknutými orgánmi.

Ako povedal hlavný architekt: „jeden z hlavných dôležitých cieľov je, aby sa mesto poslinilo zvnútra (kvalitatívny rozvoj)  a obmedzilo sa jeho rozširovanie a zároveň sa využili doteraz nevyužívané zanedbané, prehliadané územia často zaťažené environmentálnymi záťažami  – takzvané brownfieldy.“

„Chceli by sme integrovať nové projekty, ktoré útvar pripravuje, alebo na nich spolupracuje s inými oddeleniami, ako napríklad projekt Tlačiarní, projekt Košice – Hornád:  Nové mestské centrum, ktorý ešte musí víťazný ateliér dopracovať pre územnú štúdiu. Tá potom bude podkladom a jedným z podnetov pre budúcu transformáciu územia okolo Hornádu.“

Jednou z tém bol aj harmonogram, ku ktorému sa mesto zaviazalo a je schválený Mestským zastupiteľstvom. Zúčastnení sa zhodli sa na tom, že je potrebné v prvom rade aktualizovať a dopracovať už spracované podklady, prieskumy a rozbory. Na záver Petr Kropp podotkol, že je dôležité aj naďalej spolupracovať a zapojiť sa do tvorby nového územného plánu aj pôvodných autorov – spracovateľov tohto konceptu, ktorý je počiatočným bodom budúcej práce.

Galéria