Prejsť na obsah
05. 04. 2024

Viete, čo je územný plán a na čo slúži?

Predstavte si naše mesto ako veľkú skladačku a územný plán ako návod na jej zloženie. Určuje, ktoré kúsky kam patria, kde sa ktorý kúsok hodí. Inými slovami, územný plán je základný dokument mesta, ktorý určuje, ako bude mesto vyzerať a ako sa bude rozvíjať v budúcnosti. Jeho cieľom je vyvážiť rôzne predstavy o dobrom meste, dosiahnuť spoločenskú dohodu všetkých záujmových skupín – obyvateľov, podnikateľov, verejných či súkromných iniciatív.

Nový územný plán definuje hranice mesta a určuje kde sa na území mesta môže alebo nemôže stavať. Navrhuje využitie voľných  plôch v centre a zamedzuje neekonomickému rozrastaniu mesta do voľnej krajiny. Taktiež navrhuje dôležitú reguláciu, ktorá  zaisťuje maximálnu ochranu prírody a mestskej krajiny, iniciuje nové parky a vymedzuje sieť biocentier a biokoridorov, ktoré prispievajú k ekologickej stabilite mesta. Témami plánu je i koryto a brehy rieky Hornád, ktoré  vymedzuje, chráni a súčasne rieši protipovodňovú ochranu.

Detailne popisuje jednotlivé mestské lokality, ktorá každá z nich má svoj špecifický charakter, vzhľad, výšku domov alebo aj šírku ulice. Chráni ich charakter a zachováva ich tam, kde fungujú a sú využívané ku svojmu účelu. Vymedzuje nové obytné štvrte, čo sú predovšetkým veľké prázdne plochy, ktoré môžu dostať nové využitie. Územný plán vymedzuje lokality pre dostatočnú a kvalitnú verejnú vybavenosť, školy, škôlky, polikliniky, športové vybavenie či obchody. Zlepšuje prepojenie medzi mestskými časťami a posilňuje mestskú mobilitu.

Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Nový Územný plán nie je len o nastavovaní hraníc, limitov a zákonov, ale aj o bežnom živote obyvateľov. Ako sa tu budú cítiť a fungovať starší a imobilní spoluobčania, cyklisti i mladé rodiny s deťmi. Stanovuje, či budeme mať kde bývať a aké vysoké budú naše domy, ktoré objekty zbúrame a ktoré si budeme chrániť. Určí, ako bude vyzerať náš verejný priestor, námestia a ulice. Je aj o bezpečnom prechode detí vychádzajúcich zo školy, o meste krátkych vzdialeností, o ochrane našich pamiatok a zelene či o atraktívnom a zdravom prostredí pre bývanie, prácu a voľnočasové aktivity.

Určuje spoločenskú víziu budúcnosti mesta, ako bude vyzerať, ako chceme žiť. Je dôležité, aby ochránil záujmy obyvateľstva a udal zmysluplný smer pre mestotvorbu. Územný plán je právne záväzný a má dopad na každého, kto žije, pracuje či študuje v Košiciach. Nový územný plán mesta Košice vám predstavíme už čoskoro…