Prejsť na obsah
18. 03. 2024

Čo je nové s územným plánom?

Od posledného Mestského zastupiteľstva v decembri sme pracovali na návrhu priestorovej regulácie využitia územia a spresnení vybraných tém územného plánu, ako  zelená infraštruktúra, verejné priestory, cyklocestičky a pešie chodníky. Rozpracovaná je aj textová časť – celková urbanistická koncepcia, definície jednotlivých funkčných plôch a záväzná časť.

V januári sme predstavili celý proces dopracovania Návrhu nového územného plánu odbornej verejnosti a novinárom. Predstavili sme základné témy a obsah Návrhu územného plánu, ktorý vychádza z prerokovaného Konceptu a pripomienok a sú v ňom premietnuté závery zo súborného stanoviska. Priblížili sme jeho budúci digitálny formát a užívateľskú prívetivosť, ktorú cielene sledujeme.

Vo februári sme pripravili regulačné listy pre navrhované priestorovo funkčné časti a finalizovali regulatívy pre jednotlivé javy. Postupujeme v zmysle novej vyhlášky Úradu pre územné plánovanie o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Špecifikujeme základné regulatívy: a) limit zastavanosti alebo regulatív podlažných plôch, b) limit výšky zástavby, c) limit vegetačných plôch, ktoré budú určené pre každú regulovanú časť.  Podľa potreby budú v niektorých územiach doplnené špeciálne regulatívy. 1.2.2024 sa uskutočnilo rokovanie Rady Plánu pre Košice, kde bol odprezentovaný aktuálny stav rozpracovanosti Návrhu. Odborná Rada upozornila na potrebu jasnej vízie mesta, ktorú má územný plán podporiť.

V spolupráci s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP a tímom Spolky sme naplánovali zverejnenie Návrhu a jeho verejné prerokovanie – predpokladaný termín je od 30.5.2024 do 30.9.2024. Na uľahčenie pripomienkovania bude slúžiť elektronický formulár. Pre lepšie pochopenie a vysvetlenie Návrhu sa pripravujú sprievodné aktivity pre širokú verejnosť  ako výstava, komentované prehliadky v priestoroch výstavy a diskusie.