Prejsť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Útvar hlavného architekta mesta Košice má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webovú stránku www.uhakosice.sk

Stav súladu

Webové sídlo www.uhakosice.sk je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prevádzkovateľovi známe prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  1. Niektoré obrázky neobsahujú textovú alternatívu k netextovému obsahu [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  2. Texty v časti Plánovanie mesta > Mapy a dáta nemajú minimálny kontrastný pomer s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
  3. Používateľ si nemôže vybrať farby popredia a pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.8 Vizuálne zobrazenie],
  4. Niektoré vnorené položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  5. Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov].

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácii:

  1. Kontakty na správcu a prevádzkovateľa webového sídla nie sú preložené do angličtiny v minimálnom rozsahu. [§15 pís. g) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  2. Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. e) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  3. Použité písmo nepatrí do skupiny odporúčaných písiem [§18 pís. c) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  4.  Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.uhakosice.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením treťou stranou – More design s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.02.2023

Spätná väzba a kontaktné informácie

Správcom obsahu webového sídla je Útvar hlavného architekta mesta Košice

Prevádzkovateľom webového sídla je Mesto Košice.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je správca obsahu – Útvar hlavného architekta mesta Košice. V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: uhamke@kosice.sk