Prejsť na obsah

Územné plány zón

Čo je ÚPN-Z?

Územný plán zóny (ÚPN-Z) je strategický a záväzný dokument, ktorý vychádza z územného plánu celého mesta (ÚPN HSA) a jeho úlohou je podrobnejšie regulovať využitie konkrétnej časti územia (napr. mestskej časti). Odlišuje čo je súkromný a čo verejný priestor a určuje jeho funkčné a priestorové usporiadanie. Je spracovaný  v mierke 1:1000 alebo 1:2000, čo umožňuje určiť presné regulatívy pre výstavbu na konkrétnom pozemku.

 

Forma územného plánu zóny – rovnako ako v ÚPN HSA – je delená na grafickú a textovú časť, pričom jedna dopĺňa druhú. Komplexný výkres a regulačný výkres dopĺňajú výkresy jednotlivých profesií: technickej infraštruktúry, dopravy, verejnej zelene atď. Rovnako pozostáva zo smernej a záväznej časti, pričom záväznú časť schvaľuje mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia mesta. 

Čo si môžem na svojej parcele postaviť?

Prvý krok je pozrieť sa do územného plánu mesta (ÚPN HSA). V ňom sa dá z komplexného výkresu prečítať informácia o funkčnej ploche, ktorá určí, či je na danom mieste možná výstavba – rodinné domy, bytové domy, vybavenosť – alebo sú tam plánované iné funkcie – komunikácie, rekreácia, zeleň a pod. Ďalšie možnosti a limity výstavby definujú aj ostatné výkresy jednotlivých profesií – zásobovanie vodou, dopravný výkres atď. Textová časť a regulačné listy dopĺňajú kompletnú informáciu o záväznej regulácii.

 

Ak je pre dané územie spracovaný územný plán zóny, regulácia konkrétneho pozemku je stanovená tam. V ÚPN-Z sú presne zakreslené objekty, parkovacie miesta a ostatné funkcie na podklade katastrálnej mapy. Záväzná regulácia v textovej časti alebo regulačnom liste dopĺňa a spresňuje podmienky výstavby a využitia pozemku. Ak pre dané územie nie je spracovaný podrobnejší plán zóny, platí územný plán mesta.

ÚPN-Z mesta Košice

Na území mesta Košice je k 1.1.2023 spracovaných a schválených 26 územných plánov zón. Určujú podmienky výstavby hlavne v okrajových mestských častiach, kde sa pôvodná zástavba dotvára novou, ďalej v doteraz nezastavaných územiach určených na výstavu a tiež v územiach, kde by malo podľa ÚPN HSA dôjsť k transformácii existujúcej zástavby a funkcie.

 

Všetky územné plány a teda aj ÚPN-Z sú pravidelne preskúmané a v prípade potreby aktualizované zmenami a doplnkami. Všetky schválené a platné územné plány zón v znení ich zmien a doplnkov sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice. Taktiež je možné si ich prehliadať v mapovej aplikácii Gisplan, kde sa po zvolení príslušnej vrstvy zobrazí na mape mesta príslušný územný plán zóny.