Prejsť na obsah

O nás

Útvar hlavného architekta mesta Košice bol založený v roku 1965, kedy sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.  V súčasnosti je pracoviskom Magistrátu mesta Košice, ktoré pôsobí v oblasti architektúry, územného plánovania, dopravného inžinierstva, dopravného modelovania, participácie a strategického plánovania. ÚHA spravuje Územný plán mesta, iniciuje územné plány zón mestských častí a trvalo zabezpečuje zmeny a doplnky územnoplánovacích dokumentov. Podnecuje tiež organizovanie architektonických súťaží pre zámery celomestského významu, spolupracuje na ich organizácii. V neposlednom rade sa vyjadruje k verejným a súkromným investičným aktivitám na území mesta.

História útvaru

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) bol založený roku 1965 a svojim pôsobením už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Útvar hlavného architekta mesta Košice začínal ako samostatný útvar a bol schválený uznesením Mestského národného výboru mesta Košice do 1989. Neskôr prešiel rôznymi transformáciami a do roku 2008 fungoval ako príspevková organizácia mesta. Po roku 2008 bol začlenený do štruktúry Magistrátu mesta Košice ako samostatný referát a neskôr ako Oddelenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Hlavní architekti

Za uplynulých 57 rokov sa vo funkcii hlavného architektov vystriedalo šesť hlavných architektov. V obdobiach bez hlavného architekta bolo poverených jeho vedením šesť architektov.

Organizácia útvaru

Útvar hlavného architekta má tri referáty, ktoré na koncepčných úlohách na každodennej báze úzko spolupracujú.

referát urbanizmu

referát architektúry

referát infraštruktúry