Prejsť na obsah

Vítame Vás tu! Sme veľmi radi, že Vám môžeme predstaviť našu novú webovú stránku, ktorú sme spustili v máji tohto roku. Snažíme sa o to, aby ste na nej našli aktuálne informácie z minulých aj pripravovaných akcii nášho útvaru. Veríme, že tu budete cítiť dobre a v prípade potreby nám môžete poslať Vaše podnety na jej zlepšenie. Ak nám chcete jednoducho len napísať, budeme radi, keď nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru v kategórii Kontakt.

Útvar hlavného architekta mesta Košice

Už viac ako pol storočia plánujeme pre Vás, kde sa v Košiciach býva, kde pracuje, chodí do školy, kam za kultúrou, za športom alebo na nákup. Usilujeme sa o tvorbu kultivovaných ulíc, námestí a parkov, chránime zelené koridory, krajinu, hodnoty a definujeme limity. Navrhujeme, kadiaľ povedú cesty, elektrické vedenia alebo potrubia, kde bude zastávka MHD, alebo parkovisko. Nie je nám ľahostajné, aký máte názor na to, ako by mesto malo fungovať a usilujeme sa o zapojenie odbornej i širokej verejnosti do otázok týkajúcich sa rozvoja mesta. Sme koncepčným a konzultačným pracoviskom mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja, tvorby a správy mesta a je pre nás dôležité nazerať na jeho tvorbu z dlhodobého hľadiska.

Na základe znalostí mesta, vyhodnocovania dát a komunikácie so všetkými záujmovými skupinami iniciujeme a vytvárame plány, štúdie a analýzy, ktoré sa zaoberajú výstavbou, verejným priestorom, bývaním, dopravou, technickou infraštruktúrou, krajinou a ekonomikou v prospech jeho obyvateľov. Zmyslom našej práce je, aby sa druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky – Košice rozvíjalo, bolo v budúcnosti zdravším, konkurencieschopnejším, silnejším a bohatším mestom pre všetkých obyvateľov, ktorí v ňom budú žiť.

Spoločne tvoríme Košice!

Čo je našou úlohou a čo robíme?

Podnecujeme a napĺňame víziu priestorového rozvoja mesta Košice.
Iniciujeme pre mesto vznik a aktualizáciu územnoplánovacích dokumentov.
Pracujeme na dokončení nového Územného plánu – Plán pre Košice.
Spracovávame podklady a vyjadrujeme sa k zmenám územného plánu, územným štúdiám, dopravným a stavebným zámerom celomestského významu.
Budujeme pracovisko GIS, aktualizujeme a interpretujeme dáta o meste.
poskytujeme odborné poradenstvo a podklady v oblasti architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta predstaviteľom mesta, jeho organizačným jednotkám a partnerom súkromného sektora
Podnecujeme a moderujeme spoločnú diskusiu medzi zástupcami mesta, mestskými časťami, investormi a architektmi.
Zapájame občiansku verejnosť do plánovania a rozhodovania pri tvorbe mesta.
Zaisťujeme organizáciu urbanistických a architektonických súťaží.
Spolupracujeme s hlavnými architektmi Slovenských miest, s vysokými školami a ďalšími inštitúciami na národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti plánovania a správy mesta.

Čo potrebujú Košice?

Dopracovať nový územný plán mesta – v nadväznosti na strategický plán rozvoja mesta určí konkrétne rozvojové a transformačné lokality na jeho území s ohľadom na jeho demografický vývoj a ekonomiku.
Kultivovaný verejný priestor – definovať princípy pre obnovu konkrétnych ulíc, námestí, parkov s cieľom pripraviť mesto na klimatické zmeny podľa zásad zeleného mesta.
Plán udržateľnej mobility – pre bezpečný, komfortný a vyvážený pohyb v meste, určiť konkrétne opatrenia pre „mesto krátkych vzdialeností“.
Digitálne mapové podklady mesta – pravidelne dopĺňať a vyhodnocovať aktuálne dáta a držať tak krok s dobou.
Konštruktívnu spoluprácu na rozvoji mesta – viesť komunikáciu s možnými partnermi verejného a súkromného sektora.
Vás Košičanov a verejný dialóg – vytvoriť priestor pre každého, kto sa vie a chce angažovať pri plánovaní a rozvoji nášho mesta – metropoly východného Slovenska.

Mapa väčších projektov