Prejsť na obsah

Územný plán mesta

Čo je ÚPN HSA?

Územný plán mesta Košice okrem usmerňovania vlastného rozvoja reflektuje Košice aj v širších vzťahoch – ako krajské mesto a metropolu východného Slovenska.

 

Oficiálny názov dokumentu je Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (skrátene ÚPN HSA) a rozsahom rieši celé územie mesta. Navrhnutý je v mierke 1:10 000, preto sa graficky zaoberá plochami, nie jednotlivými pozemkami. Jeho cieľom je skoordinovať funkčné využitie územia, dopravnú technickú, zelenú aj modrú infraštruktúru, stanoviť priestorové regulatívy a intenzitu využitia územia tak, aby život v meste bol príjemný a dlhodobo udržateľný.

Z čoho sa skladá ÚPN HSA?

ÚPN HSA pozostáva zo smernej a záväznej časti. Kým smerná časť popisuje riešené územie a vysvetľuje východiská navrhovaného riešenia, záväzná časť určuje usporiadanie a funkčné využívanie územia vo forme tzv. regulatívov. Záväznú časť schvaľuje mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

 

Samostatnou súčasťou územného plánu je aj vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Ako čítať ÚPN HSA?

Územný plán je spracovaný v grafickej a textovej podobe, pričom jedna dopĺňa druhú. Textová časť ÚPN HSA popisuje riešené územie, sumarizuje údaje a dáta a popisuje návrh zobrazený v grafickej časti. Nakoľko nie je možné zaregulovať celé územie mesta jednotne, záväzná časť územného plánu pozostáva z regulatívov pre celé územie a zároveň sú pre niektoré lokality spracované regulačné listy, ktoré buď nahrádzajú alebo dopĺňajú celomestskú reguláciu.

 

Grafická časť ÚPN HSA dopĺňa textovú časť a zabezpečuje čitateľnosť dát tým, že ich delí na jednotlivé mapové výkresy. Každý výkres tak zobrazuje iný tematický okruh ako: komplexný urbanistický návrh, vodné hospodárstvo, zásobovanie teplom a plynom, zásobovanie elektrickou energiou, verejné dopravné vybavenie.