Prejsť na obsah

Plánovanie mesta

Územné plánovanie

Plánovanie územia hovorí o tom, ako bude organizovaná krajina a mesto, čo budeme chrániť, čo budeme rozvíjať a akým spôsobom. Stav krajiny je priestorovým vyjadrením hodnôt spoločnosti. Územné plánovanie rešpektuje verejný záujem a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených. Nastavuje celkovú víziu – bod, do ktorého sa chce mesto dostať.

 

Ciele územného plánovania:

> chráni krajinu, prírodné hodnoty a životné prostredie mesta

> chráni a rozvíja kultúrne, historické a civilizačné hodnoty v území (vrátane urbanistického, architektonického a archeologického dedičstva)

> zaisťuje ochranu nezastavateľného územia

> určuje čo, kde a do akej intenzity efektívne zastavať

> zabezpečuje udržateľný rozvoj mesta a krajiny

Územný plán

Mesto územným plánom nastavuje základnú koncepciu svojho rozvoja. Územný plán je spoločenská dohoda o funkčnom využívaní a priestorovom usporiadaní daného územia. Spája v sebe veľa protichodných záujmov a požiadaviek – obyvateľov, odborníkov i politikov, stavebníkov aj investorov, organizácií aj súkromného sektoru. Určuje, kde, čo a ako sa môže stavať, aby boli tieto záujmy v súlade s víziou mesta a aby bola zabezpečená celková kvalita života jeho obyvateľov a návštevníkov.

 

Územný plán obstaráva orgán územného plánovania – Mesto Košice – prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Územný plán schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach a jeho záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.  Aktuálne platný územný plán bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach s č. 39/1998, účinnosť nadobudol 22. 07. 1998 a pravidelnými zmenami a doplnkami sa priebežne aktualizuje.