Prejsť na obsah

Referát architektúry

Referát architektúry zabezpečuje vhodné uplatňovanie princípov a požiadaviek definovaných v územnom pláne mesta, územných plánoch zón a iných strategických dokumentoch pri jednotlivých stavebných zámeroch. Vypracováva vyjadrenia k investičným zámerom právnických a fyzických osôb na území mesta, určuje podmienky zástavby z hľadiska urbanistického, architektonického a funkčného riešenia v súlade s územným plánom, navrhuje lokality na realizáciu budúcej investičnej činnosti. Spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánovania a dopravy. Taktiež vytvára zásady tvorby verejných priestorov v meste a organizuje a napomáha pri usporadúvaní architektonických súťaží.