Prejsť na obsah

Referát urbanizmu

Referát urbanizmu zabezpečuje plánovanie územného rozvoja mesta a obstaráva územnoplánovacie dokumenty. Zabezpečuje územnoplánovacie podklady, prerokovanie, pripomienkovanie, vyhodnotenie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie. Pravidelne ju preskúmava a v prípade potreby ju aktualizuje a zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov územných plánov. Vypracováva zadania a odborné stanoviská k väčším investičným zámerom na území mesta. Zabezpečuje koordináciu územnoplánovacej činnosti mesta so susednými sídelnými útvarmi vo väzbe na vyšší územný celok. Zabezpečuje participáciu s dotknutými občanmi, investormi či inými inštitúciami. Taktiež spracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení o záväzných a smerných častiach územných plánov. Organizuje a napomáha pri usporadúvaní architektonických súťaží a zúčastňuje sa práce v súťažných porotách.