Prejsť na obsah
19. 05. 2023

Stretnutie s odbornou verejnosťou 

V utorok 16. mája prebehlo v Kulturparku ďalšie z plánovaných stretnutí s odbornou verejnosťou. Na stretnutí s architektmi pôsobiacimi v Košiciach, boli prezentované aktuálne projekty, ktorým sa ÚHA za posledné mesiace intenzívne venoval. Diskutovanou témou bolo dopracovanie územného plánu, workshop Košice-Hornád: Nové mestské centrum, overovacia urbanistická štúdia Alvinczyho, ÚPN-Z Tlačiarne a Festivalové námestie, výstava ,,Česká a slovenská moderná architektúra“, rekonštrukcia budovy MMK a nová webová stránka www.uhakosice.sk.  

Najviac pozornosti si vyslúžili lokality Nové mestské centrum a „Alvinczyho“, keďže sa jedná o zaujímavé rozvojové územia ako z pohľadu investorov, tak aj architektov. Viacerí z prítomných mali možnosť sa v minulosti týmto územiami zaoberať svojimi vlastnými urbanistickými návrhmi.  

Aj tie najkrajšie vízie je možné realizovať len v úzkej súčinnosti s vlastníkmi pozemkov, stakeholdermi a strategickými investormi, v spolupráci s mestom a dotknutými orgánmi. Ukončuje sa so Zadaním pre štúdiu Košice – Hornád: Nové mestské centrum, ktorá bude po spracovaní prerokovaná s verejnosťou aj vlastníkmi. Bude sa tiež hľadať vhodný spôsob začlenenia týchto území do nového územného plánu mesta. Prítomní diskutujúci sa zhodli, že nestačí len zabezpečiť rozvoj a výstavbu v území, ale dôležitá je kvalita mestského prostredia a funkčnosť lokality. 

Rezonovala tiež téma samostatného ÚHA a zrýchlenia vydávania rozhodnutí. Pomôcť môže nový územný plán, ktorý bude aj v elektronickej forme určovať jednoznačné parametre pre výstavbu a tiež doplnenie informácií a štúdií, na ktorých ÚHA pracuje. Podľa vyjadrenia hlavného architekta, nie je cieľom brzdiť výstavbu, ale jasne povedať, čo mesto potrebuje. ÚHA sa chce sústrediť najmä na zabezpečenie adekvátnej kvality verejných priestorov, ktoré tvoria atmosféru mesta. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas, spoluprácu, pripomienky, nápady a ochotu o nich diskutovať. 

Fotogaléria