Prejsť na obsah

Všetko o Útvare hlavného architekta mesta Košice

Činnosť útvaru

Útvar hlavného architekta mesta Košice bol založený v roku 1965, kedy sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.  V súčasnosti je pracoviskom Magistrátu mesta Košice, ktoré pôsobí v oblasti architektúry, územného plánovania, dopravného inžinierstva, dopravného modelovania, participácie a strategického plánovania.

ÚHA spravuje Územný plán mesta, iniciuje územné plány zón mestských častí a trvalo zabezpečuje zmeny a doplnky územnoplánovacích dokumentov. Podnecuje tiež organizovanie architektonických súťaží pre zámery celomestského významu, spolupracuje na ich organizácii. V neposlednom rade sa vyjadruje k verejným a súkromným investičným aktivitám na území mesta.

História útvaru

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) bol založený roku 1965 a svojim pôsobením už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Útvar hlavného architekta mesta Košice začínal ako samostatný útvar a bol schválený uznesením Mestského národného výboru mesta Košice do 1989. Neskôr prešiel rôznymi transformáciami a do roku 2008 fungoval ako príspevková organizácia mesta. Po roku 1989 bol začlenený do štruktúry Magistrátu mesta Košice ako samostatný referát a neskôr ako Oddelenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Hlavní architekti

Za uplynulých 57 rokov sa vo funkcii hlavného architektov vystriedalo šesť hlavných architektov. V obdobiach bez hlavného architekta bolo poverených jeho vedením šesť architektov.

Činnosť útvaru

Útvar hlavného architekta mesta Košice bol založený v roku 1965, kedy sa spolupodieľal na výnimočnom rozmachu Košíc v druhej polovici 20. storočia.  V súčasnosti je pracoviskom Magistrátu mesta Košice, ktoré pôsobí v oblasti architektúry, územného plánovania, dopravného inžinierstva, dopravného modelovania, participácie a strategického plánovania.

 

ÚHA spravuje Územný plán mesta, iniciuje územné plány zón mestských častí a trvalo zabezpečuje zmeny a doplnky územnoplánovacích dokumentov. Podnecuje tiež organizovanie architektonických súťaží pre zámery celomestského významu, spolupracuje na ich organizácii. V neposlednom rade sa vyjadruje k verejným a súkromným investičným aktivitám na území mesta.

 

 

História útvaru

Útvar hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) bol založený roku 1965 a svojim pôsobením už viac ako pol storočia aktívne ovplyvňuje priestorový rozvoj — urbanizmus a architektúru nášho mesta. Útvar hlavného architekta mesta Košice začínal ako samostatný útvar a bol schválený uznesením Mestského národného výboru mesta Košice do 1989. Neskôr prešiel rôznymi transformáciami a do roku 2008 fungoval ako príspevková organizácia mesta. Po roku 1989 bol začlenený do štruktúry Magistrátu mesta Košice ako samostatný referát a neskôr ako Oddelenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Hlavní architekti

Za uplynulých 57 rokov sa vo funkcii hlavného architektov vystriedalo šesť hlavných architektov. V obdobiach bez hlavného architekta bolo poverených jeho vedením šesť architektov.

 

 • 1965 – 1971   Ladislav Greč
 • 1971 – 1984   Viktor Malinovský
 • 1984 – 1990   Dušan Juráni
 • 1990 – 1993   Agnesa Hoppanová (poverená vedením)
 • 1993 – 2007   Peter Murko
 • 2007                 Marta Bohušová (poverená zastupovaním)
 • 2007 – 2011   Martin Drahovský
 • 2011 – 2012   Martin Jerguš (poverený zastupovaním)
 • 2012 – 2019   Petronela Királyová (poverená zastupovaním)
 • 2021                 Martin Jerguš (poverený zastupovaním)
 • od 2021           Petr Kropp

Organizácia útvaru

Útvar hlavného architekta má tri referáty, ktoré na koncepčných úlohách na každodennej báze úzko spolupracujú.

referát urbanizmu

referát architektúry

referát infraštruktúry